Diễn Đàn Luyện Thi Miễn Phí Cho Các Bạn Học Sinh

Chào Mừng Tất Cả Các Bạn Đến Với Forum Luyện thi
Thành viên tích cực

You are not connected. Please login or register

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

on 30/1/2011, 00:44
avatar
avatar

I/ Từ có 2 âm tiết:
1/ Với động từ:
a/ Nếu âm tiết thứ hai của động từ có chứa một nguyên âm dài hoặc một
nguyên âm đôi, hoặc kết thúc bằng hai phụ âm trở lên thì trọng âm sẽ rơi
vào âm tiết thứ 2
Ví dụ:
Apply / ə'plai / arrive / ə'raiv/
attract / ə'trækt / assist / ə'sist /
b/ Nếu âm tiết thứ hai của động từ có chứa một nguyên âm ngắn và kết
thúc bởi một (hoặc không có) phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ
nhất.
Ví dụ:
enter / 'entə / open /'oupən /
envy /'envi / equal / 'i:kwəl/
c/ Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu nếu âm tiết thứ hai có chứa nguyên âm /əu/
Ví dụ:
Borrow /'bɔrəu/ follow / 'fɔləu/

2/ Với tính từ, trạng từ, và giới từ: quy tắc tương tự
Ví dụ:
Lovely / 'lʌvli/ even /'i:vn /
hollow/'hɔləu / correct /kə'rekt/
alive /ə'laiv/ devine/di:'vain/
ngoại lệ: honest /'ɔnist/, perfect /'pə:fikt /

3/ Với danh từ:
a/ Nếu âm tiết thứ hai có chứa một nguyên âm ngắn thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất
Ví dụ:
money / 'mʌni / product /'prɔdəkt /

b/ các trường hợp còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai
Ví dụ:
estate / is'teit / balloon /bə'lu:n /
design / di'zain/

II/ Từ có ba âm tiết:

1/ Động từ:
a/ Nếu âm tiết cuối có chứa một nguyên âm ngắn và kết thúc bởi một (hoặc
không) phụ âm thì âm tiết đó sẽ không được nhấn, trọng âm sẽ chuyển
sang âm tiết ngay trước đó (âm thứ 2)
Ví dụ:
encounter / in'kauntə / determine /di'tə:min /
b/ Nếu âm tiết cuối chứa một nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc bởi hai âm tiết , trọng âm sẽ rơi vào âm tiết cuối
Ví dụ:
entertain /entə'tein/ resurrect /rezə'rekt/

2/ Danh từ
a/ Nếu âm tiết cuối chứa một nguyên âm ngắn hoặc /əu/ , âm này sẽ không
được nhấn giọng. Nếu âm tiết ngay trước đó chứa một nguyên âm dài hoặc
nguyên âm đôi hoặc kết thúc bởi hai phụ âm thì trọng âm sẽ chuyển sang
âm tiết thứ hai này.
Ví dụ:
mimosa /mi'mouzə/ disaster /di'zɑ:stə/
potato /pə'teitou/ synopsis /si'nɔpis/

b/ Nếu âm tiết chứa một nguyên âm ngắn hoặc /əu/ và âm tiết giữa chứa
một nguyên âm ngắn và kết thúc bởi một (hoặc không) phụ âm thì trọng âm
sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên
Ví dụ:
quantity /'kwɔntəti/ cinema /'sinimə/
emperor /'empərə / custody /'kʌstədi/

c/ Nếu âm tiết cuối chứa một nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, thì trọng
âm chính sẽ luôn rơi vào âm tiết đầu tiên, và trong một số trường hợp
âm tiết cuối cũng được nhấn giọng (trọng âm phụ)
ví dụ:
intellect /'intə,lekt / marigold /'mæri,gould/
Alkali /'ælkə,lai/

Tính từ cũng tương tự
insolent /'insə,lənt/ opportune /'ɔpə,tju:n /


Trọng âm trong một từ phức (bao gồm nhiều đơn vị ngữ pháp như từ có chứa phụ tố hoặc từ ghép)
I/ Từ có thêm phụ tố
1/ Hậu tố:
a/ Các hậu tố luôn mang trọng âm chính: Với các hậu tố này, trọng âm
chính luôn nằm ở âm tiết đầu tiên của hậu tố. Và nếu từ gốc có hơn một
âm tiết thì trọng âm phụ sẽ nằm ở âm tiết đầu tiên của từ gốc.
‘-ain’ (chỉ động từ): entertain / entə'tein/ ascertain/,æsə'tein/
‘-ee’: refugee /,refju:'dʒi:/ evacuee/,ivækju'i:/
‘-eer’:mountaineer /,maunti'niə/ volunteer /,vɔlən'tiə /
‘- ese’: Portugese /,pɔ:tju'gi:z/ journalese /,dʒəNO SPAMə'li:z/
‘-ette’: cigarette /,sigə'ret/ laundette /lɔNO SPAM'dret /
‘- esque’, ‘-ique’: unique/ju:'ni:k / picturesque /,pikt∫ə'resk/

b/ Các hậu tố không ảnh hưởng đến vị trí trọng âm ở t ừ gốc
‘-able’: comfort /'kʌmfət/ comfortable/'kʌmfətəbl/
’-age’: anchor/'æηkə/ anchorage /'æηkəridʒ/
‘-al’ : refuse /ri'fju:z / refusal /ri'fju:zl /
‘-en’ : wide / / widen / /
‘-ful’ : wonder/ / wonderful/ /
‘-ing’: amaze / / amazing / /
‘-like’: bird / / birdlike/ /
“-less”: power / / powerless / /
‘-ly’ : hurried / / hurriedly/ /
‘-ment’ (trong danh từ): punishment / /
‘-ness’ : Yellow / / yellowness / /
‘-ous’: poisonous / /
‘-fy’, ‘-wise’, ‘-y’

c/ Các hậu tố ảnh hưởng đến trọng âm: trọng âm sẽ luôn rơi vào âm tiết cuối cùng của từ gốc
‘-eous’
‘-graphy’
‘-ial’
‘-ic’
‘-ion’
‘-ious’
‘-ity’
‘-ive’
d/ Các hậu tố ‘-ance’, ‘-ant’ và ‘-ary’, trọng âm sẽ rơi vào âm thứ nhất
hoặc thứ hai của từ gốc theo các quy tắc trọng âm của các từ đơn
2/ Tiền tố: tiền tố thường không ảnh hưởng đến trọng âm của từ
I/Từ ghép:
1/ Nếu phần đầu của từ ghép là một danh từ thì trọng âm chính luôn rơi vào phần đó
Ví dụ:
typewriter , suitcase , tea-cup, sunrise

2/ Nếu phần đầu của từ ghép là một tính từ thì trọng âm chính thường nằm ở phần còn lại, trọng âm phụ nằm ở phần đầu
ví dụ:
loudspeaker , bad-tempered, second-class, three-wheeler
Tuy nhiên có nhiều ngoại lệ, nhất là khi nghĩa của từ ghép không phải là sự kết nối của hai thành phần trong từ
Ví dụ: greenhouse ( không phải là nhà màu xanh)
III/Lưu ý:

Một số trường hợp ngoại lệ, một từ có thể được phép đọc với trọng âm ở
các vị trí khác nhau như kilometer, ice-cream, controversy....
Hoặc một số động từ có cách viết giống danh từ hoặc tính từ nhưng trọng
âm khác nhau. Thường thì trọng âm sẽ nằm ở âm thứ hai của động từ và nằm
ở âm tiết đầu tiên của tính từ hoặc danh từ
mình chôm!!!!!!!Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà hoahong39
on 24/3/2011, 14:38

phần ngữ pháp này hay quá nhưng mình không thể coppy vào word rồi in ra giấy đc cry
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà seeing

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết mới cùng chuyên mục

      Quyền hạn của bạn:

      Bạn không có quyền trả lời bài viết